en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk
CYPRUS
MAĎARSKO
POĽSKO
SR
VEĽKÁ BRITÁNIA

CYPRUS

Spoločnosť M.M.C Management Center, s.r.o. bola založená v roku 2002 a poskytuje vzdelávacie kurzy pre dospelých a odborné vzdelávanie a prípravu. MMC má tri úseky:
1. Úsek vzdelávania
V rámci kurzov odborného vzdelávania a prípravy sú to oblasti ako administratíva, účtovníctvo, IT, predaj a maloobchod, certifikované riadenie projektov a ECDL. MMC navyše poskytuje krátke odborne zamerané kurzy na zdokonalenie už existujúcich zručností v oblastiach ako mentoring, koučing, vedenie, emočná inteligencia atď. Odborné kurzy sú zamerané pre jednotlivcov ale aj pre spoločnosti. Kurzy MMC sú dotované Úradom pre rozvoj ľudských zdrojov na Cypre.
Kurzy odborného vzdelávania a prípravy sa často zameriavajú na nezamestnaných a ekonomicky neaktívne ženy. Úsek vzdelávania ponúka tiež výcvik priamo u zamestnávateľa a to najmä nezamestnaným, ekonomicky neaktívnym ženám a mladým. MMC tiež navrhuje a ponúka jazykové kurzy. Úsek vzdelávania používa špecializované nástroje na realizáciu analýzy tréningových potrieb rôznych cieľových skupín, ako aj na vyhodnotenie výsledkov vzdelávania. Má vyvinuté vlastné e-learningové platformy na rozvoj kľúčových kompetencií, ako aj na vzdelávanie cudzích jazykov.
2. Úsek riadenia eventov
Tento úsek navrhuje a usporadúva konferencie, ako napríklad Konferencia zručností osobného asistenta, Konferencia zručností v rámci predaja, Nástroje manažéra atď. Zároveň organizuje konferencie aj za svojich klientov. Tento úsek je tiež zodpovedný za diseminačné aktivity rôznych európskych projektov, na ktorých sa MMC spolupodieľa.
3. Úsek európskych projektov
Tento úsek je zodpovedný za implementáciu európskych projektov, ktorých bolo už viac ako desať (Leonardo TOI, DOI, KA2, GRUNDVIG atď.). MMC koordinovalo tri projekty (DOI, TOI, KA2). Prostredníctvom týchto európskych projektov MMC vyvinula:
1. Kvalifikačné rámce založené na EQF a ECVET, ako aj modulárne osnovy a nástroje hodnotenia
2. e-learningové platformy
3. Modely kvality pre OVP
4. Učebné osnovy a vzdelávacie balíky pre kľúčové kompetencie (ERF) s dôrazom na podnikanie a sociálne podnikanie
5. Jazykové kurzy
6. Učebné osnovy a metodológie pre znevýhodnené skupiny (nezamestnaní, prisťahovalci, žiadatelia o azyl atď.)
7. Navrhovanie informačných kampaní
Tento úsek tiež realizuje spolufinancované projekty - väčšinu z nich ako dodávateľ Úradu pre rozvoj ľudských zdrojov. Tieto zmluvy zahŕňajú dlhodobé kurzy OVP pre nezamestnaných alebo ekonomicky neaktívne ženy v oblasti administratívy, rozvoja zručností v oblasti IKT a anglického jazyka. Po ukončení týchto kurzov, účastníci kurzov obdržia certifikát od Úradu pre rozvoj ľudských zdrojov. MMC navyše realizuje spolufinancované projekty zamerané na vzdelávanie na pracovnom mieste pre nezamestnaných, nízkokvalifikovaných mladých ľudí a ekonomicky neaktívne ženy. Príjemcami projektov sú nezamestnaní, mladí ľudia s nízkou kvalifikáciou, ekonomicky neaktívne ženy, imigranti, osoby so zdravotným postihnutím, mladí podnikatelia a školitelia a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy.
MMC je členom Cyperskej asociácie pre ľudské zdroje a KYSIEK (Cyprus Association of Institutions of Vocational Training). MMC je certifikovaná podľa ISO.

MAĎARSKO

Spoločnosť Human Profess Nonprofit, s.r.o. bola založená v roku 2010 tromi súkromnými osobami. Jej zamestnanci majú 15-20 rokov pracovných skúseností v oblasti trhu práce, vzdelávania dospelých a sociálnej oblasti, taktiež pri realizácii maďarských a medzinárodných tendrov. Spoločnosť je tiež akreditovanou inštitúciou na vzdelávanie pre dospelých od roku 2013, registračné číslo: AL-3002.
Cieľovými skupinami spoločnosti sú znevýhodnené skupiny ľudí ako zdravotne postihnutí, nezamestnaní, ženy, mladí ľudia vstupujúci na trh práce a starší ľudia. Okrem nich ponúkame naše služby pre zamestnávateľov, občianske organizácie, ziskové a neziskové inštitúcie a samosprávy.
Našou oblasťou pôsobenia je kraj Vas na západnej hranici Maďarska, ale udržiavame kontakt s mnohými ďalšími štátnymi, občianskymi a neziskovými organizáciami a univerzitami viacerých krajín Európskej únie. Spoločnosť vykonáva odbornú činnosť v nasledovných štyroch oblastiach:
1. Služby trhu práce: uľahčenie sociálnej integrácie a zamestnávania pre znevýhodnené osoby, poskytovanie služieb a školení súvisiacich s odbornou reintegráciou znevýhodnených osôb, kariérne poradenstvo, úzka spolupráca s úradmi práce, poradenskými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb.
2. Vzdelávacie aktivity pre dospelých: organizovanie školení, tvorba učebných materiálov, informovanie inštitúcií o najnovších tréningoch, vykonávanie administratívy súvisiacej s realizáciou školení, dokumentovanie a rozvoj systému riadenia kvality vzdelávania.
3. Transfer inovácií a vedomostí: skúmanie príležitostí v maďarskej a medzinárodnej spolupráci, vytváranie vzťahov, zavádzanie inovatívnych aktivít, vytváranie maďarských projektov, testovanie inovácií.
4. Písanie a riadenie verejných súťaží pre externých klientov: pre miestne samosprávy v oblasti rozvoja a podpory zdravia a rozvoja sociálnych služieb, odstraňovanie infokomunikačných prekážok pre sociálne, zdravotné a vzdelávacie inštitúcie, služby trhu práce a inovačný vývoj pre malé podniky.
Vízia nášho podnikania: sme organizáciou bojujúcou za rovnosť príležitostí a reintegráciu znevýhodnených skupín na trhu práce. Chceme si zachovať našu stabilitu tým, že sme viacstrannou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby pre niekoľko odvetví a zároveň je flexibilná a snaží sa o inovácie.

POĽSKO

Inštitút pre udržateľné technológie - Národný výskumný ústav (ITeE-PIB) je štátna výskumná a vývojová inštitúcia vykonávajúca základný a aplikovaný výskum, ako aj implementáciu v oblasti moderných technológií súvisiacich s výrobou a údržbou strojov, materiálovým inžinierstvom, ochranou životného prostredia a systémového inžinierstva. V inštitúte pracuje 250 vysoko kvalifikovaných špecialistov. Viac ako 60 % zamestnancov sú vedeckí a technickí výskumní pracovníci s akademickými titulmi. Zamestnanci inštitútu často zastávajú významné pozície vo výbore poľskej akadémie vied, vedeckých združeniach a odborných paneloch z oblasti ekonomickej inovatívnosti, experimentálnej a výrobnej činnosti výskumných a špeciálnych technologických zariadení, ako aj vo vydavateľskej činnosti zameranej na vedu.
Zúčastňovaním sa na realizácii a koordinácii výskumných a vývojových projektov na podporu transferu inovatívnych riešení a prostredníctvom spolupráce s podnikateľským sektorom a sektorom MSE orientovaným na praktické využitie výsledkov výskumu sa personál inštitútu aktívne usiluje o riešenie problémov poľského priemyslu. V inštitúte existuje symbióza medzi výskumom pokročilých, špičkových technológií a výskumom pracovného prostredia a odborného vzdelávania.
Výskumy o pracovnom prostredí, odbornom a celoživotnom vzdelávaní, návrhy inovatívnych učebných osnov a učebných materiálov, ktoré sa realizujú už viac ako 25 rokov v rámci rozsiahlej medzinárodnej spolupráce, viedli k vytvoreniu vedeckého pracovného pedagogického inovačného ekonomického centra. Centrum zaviedlo inžinierske metódy výskumu, ako aj organizáciu systémov a získalo vysokú efektívnosť.
V rámci štruktúry inštitútu sa nachádza Oddelenie pre výskum odborného vzdelávania a Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie. Rozsah pôsobnosti centra je zameraný na integrovaný viacúrovňový systém ďalšieho odborného vzdelávania, vedecké a výskumné analýzy zamerané na rozvoj teoretických a metodických riešení problémov sprevádzajúcich tento systém, najmä pokiaľ ide o dospelých. Vyvíja tiež diagnostické a odborné správy pre národné vládne orgány vrátane ministerstiev národného a vysokého školstva, hospodárstva, práce a sociálnej politiky.

SLOVENSKO

TREXIMA Bratislava má skúsenosti s vývojom online systémov, podporovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod koordináciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Systémy využívajú rôzne cieľové skupiny na trhu práce, najmä uchádzači o zamestnanie, zamestnanci verejných služieb zamestnanosti, zamestnávatelia, školskí poradcovia. TREXIMA Bratislava implementuje Integrovaný systém trhu práce, ktorý obsahuje profily všetkých zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj poradenské nástroje, ktoré pomôžu používateľovi nájsť si prácu zodpovedajúcu jeho/jej vzdelaniu, skúsenostiam, znalostiam a zručnostiam. Spoločnosť TREXIMA Bratislava má certifikát systému riadenia kvality schválený podľa normy ISO 9001: 2008.

Hlavným cieľom občianskeho združenia Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder je podporovať a rozvíjať aktivity a aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach spoločenského života, ale najmä v oblastiach:
A) vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a mimoškolské aktivity prostredníctvom podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a marginalizované skupiny
B) rozvoj sociálnej zodpovednosti vo forme podpory komunikácie a dialógu medzi ľuďmi v rámci rôznych odvetví
C) vytváranie právneho vedomia prostredníctvom podpory informovanosti verejnosti o právach a povinnostiach a poskytovaní administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnené a marginalizované skupiny
D) reintegrácia uchádzačov o zamestnanie na trh práce so zameraním sa na znevýhodnené skupiny prostredníctvom vykonávania informačných a poradenských činností a odborného poradenstva a medzinárodnej inštitucionálnej výmeny informácií o trhu práce a osvedčených postupoch.
Zakladatelia majú dlhoročné skúsenosti s odborným poradenstvom a medzinárodnými partnerstvami.

VEĽKÁ BRITÁNIA

VRC, s.r.o. je špecializovaná poradenská inštitúcia zameraná na služby zamestnanosti. Realizuje výskum, rozvoj zamestnancov a ich tréning  a analýzu politík poskytovateľom služieb vo verejnej, mimovládnej a súkromnej sfére. Medzi najnovších klientov a spolupracovníkov patria Estónske ministerstvo pre sociálne záležitosti a poistenie v nezamestnanosti, Ministerstvo práce a dôchodkov Spojeného kráľovstva, najväčší poskytovateľ zamestnania v Spojenom kráľovstve, ESF UK, AIG Medical and Rehabilitation Ltd., Slovinský vysokoškolský inštitút pre výskum reintegrácie URI-Soca, medzinárodná poisťovňa Swiss Re a Fachhochschule Mittelstands, pre ktorú VRC vytvorilo učebné osnovy. VRC má odborné znalosti v oblasti online a face to face tréningov pre poradcov v oblasti trhu práce. Spoločnosť VRC Ltd je sieťou konzultantov, ktorí sa zapájajú do projektov podľa svojich odborných znalostí, vrátane odborných špecialistov, HR odborníkov a profesionálnych psychológov a terapeutov z povolania. Spoločnosť VRC bola koordinátorom pri vytváraní a certifikácii Európskeho certifikátu pre osoby so zdravotným postihnutím a naďalej poskytuje túto kvalifikáciu či už prostredníctvom diaľkového vzdelávania, alebo na osobnej úrovni.