en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk
Cypr
Węgry
Polska
Słowacja
Wielka Brytania

Cypr

Instytucja MMC powstała w 2002 roku i realizuje kursy dla osób dorosłych oraz z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego.
MMC składa się z trzech działów:
1. Dział szkoleniowy
Realizacja kursów zawodowych w takich obszarach jak administracja biurowa, księgowość, kursy IT, z naciskiem na technik informatyk, sprzedaż detaliczna, certyfikowane zarządzanie projektami, kursy ecdl. Dodatkowo MMC oferuje krótkie kursy doszkalające z mentoringu, coachingu, przywództwa, inteligencji emocjonalnej. Kursy dla profesjonalistów są dostarczane jako kursy publiczne lub niekomercyjne. Kursy MMC są dofinansowane ze środków cypryjskiego Urzędu ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Kursy VET są często przeznaczone dla osób bezrobotnych lub kobiet nieaktywnych zawodowo. Dział szkoleniowy oferuje również programy szkoleniowe oparte na pracy z osobami bezrobotnymi, kobietami nieaktywnymi zawodowo i młodym dorosłym. Dział szkoleniowy korzysta ze specjalistycznych narzędzi w celu wdrożenia analizy potrzeb szkoleniowych różnych grup docelowych, jak również ewaluacji efektów szkolenia.  MMC opracowuje własne platformy e-learningowe do rozwoju kluczowych kompetencji i nauki języków.
2. Dział zarządzania wydarzeniami.
Dział ten projektuje i organizuje konferencje takie jak Personal Assistant Conference, the Sales Conference, the Manager's toolbox itp. Jednocześnie organizuje konferencje w imieniu klientów MMC. Dział jest także odpowiedzialny za podejmowanie działań  promocyjnych realizowanych w różnych
europejskich projektach realizowanych przez firmę.
3. Dział projektów europejskich
Dział ten zrealizował ponad dziesięć projektów (Leonardo TOI, DOI, KA2, GRUNDVIG itp.). Firma MMC koordynowała trzy projekty (DOI, TOI, KA2). Poprzez realizację projektów europejskich MMC opracowało:
1. Ramy kwalifikacji oparte na EQF i ECVET, jak również modułowych  programach nauczania i narzędziach oceny.
2. Patformy e-learningowe.
3. Modele jakości dla jakości w VET.
4. Programy nauczania i pakiety szkoleń dla kluczowych kompetencji (ERF) ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczną.
5. Kursy językowe.
6. Programy nauczania i metodykę dla kilku grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (bezrobotni, imigranci, osoby ubiegające się o azyl itd.)
7. Projekty podnoszące świadomość.
Dział ten realizuje także projekty współfinansowane - większość z nich jest wykonawcą Urzędu ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich. Umowy te obejmują kursy długoterminowe w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób bezrobotnych lub kobiet nieaktywnych zawodowo w zakresie administracji biurowej, komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz języka angielskiego. Uczestnicy kursów otrzymują certyfikat Urzędu ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich. Ponadto MMC realizuje projekty współfinansowane z myślą o osobach bezrobotnych, młodych nisko wykwalifikowanych dorosłych i kobietach nieaktywnych ekonomicznie. Beneficjentami projektu są bezrobotni, nisko wykwalifikowani młodzi dorosle, kobiety nieaktywne ekonomicznie, imigranci, osoby niepełnosprawne, młodzi przedsiębiorcy i trenerzy oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.
MMC jest członkiem Cypryjskiego Stowarzyszenia HRD i KYSIEK (Cypryjskie Stowarzyszenie Szkół Zawodowych). Firma MMC posiada certyfikat ISO.

Węgry

Human Profess Nonprofit Ltd. to podmiot założony przez trzy osoby prywatne w roku 2010. Jego pracownicy posiadają 15-20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zatrudnienia, szkolenia osób dorosłych i polityki społecznej, we wdrażaniu węgierskich i międzynarodowych ofert przetargowych. Firma posiada także szerokie grono ekspertów. Od roku 2013 jest to również akredytowana instytucja szkoleniowa dla osób dorosłych, nr rejestru: AL-3002.
Odbiorcy docelowi działań firmy to osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, kobiety, młodzież wchodząca na rynek pracy oraz seniorzy. Poza tym firma oferuje usługi dla profesjonalistów, organizacji obywatelskich, instytucji komercyjnych i non-profit oraz samorządów. Zakres działania firmy obejmuje powiat Vas, zachodnią granicę Węgier, ale pozostaje ona w kontakcie także z wieloma organizacjami krajowymi, obywatelskimi i non-profit oraz z uniwersytetami z wielu krajów Unii Europejskiej.
Firma prowadzi działalność w czterech różnych obszarach:
1. Usługi dla rynku pracy: ułatwienie integracji społecznej i zatrudnienie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oferowanie usług i szkoleń związanych z rehabilitacją zawodową osób będących w niekorzystnej sytuacji, doradztwo zawodowe, ścisła współpraca z organizacjami pracodawców, firmami konsultingowymi i dostawcami usług.
2. Aktywność szkoleniowa osób dorosłych: organizowanie szkoleń, opracowanie materiałów dydaktycznych, informowanie instytucji o najnowszych szkoleniach, zadania administracyjne związane z wdrożeniem szkolenia, dokumentowanie i opracowanie systemu zarządzania jakością w zakresie szkolenia.
3. Transfer wiedzy i innowacji: szukanie możliwości współpracy na Węgrzech i w skali międzynarodowej, nawiązywanie stosunków, dostosowanie działań innowacyjnych, generowanie projektów realizowanych na Węgrzech, opracowywanie i testowanie działań innowacyjnych.
4. Pisanie ofert przetargowych i zarządzanie nimi dla klientów zewnętrznych: dla samorządów w obszarze rozwoju/promocji zdrowia i rozwoju usług społecznych, usuwania przeszkód informacyjnych względem instytucji społecznych, służby zdrowia i edukacyjnych, usługi rynku pracy i opracowanie innowacji dla małych przedsiębiorstw.
Wizja naszej firmy: jesteśmy organizacją walczącą o równe szanse i rehabilitację rynków pracy grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Chcemy zachować naszą stabilność dzięki wieloaspektowej organizacji, która świadczy usługi dla kilku sektorów, a jednocześnie jest elastyczna i stara się o innowacje.

Polska

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy jest państwową instytucją badawczą i rozwojową prowadzącą badania podstawowe i stosowane. Specjalizuje się w  kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych.
W Instytucie zatrudnionych jest blisko 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponad 60% pracowników to naukowcy i naukowcy o wysokich stopniach i tytułach naukowych. Pracownicy Instytutu zajmują ważne stanowiska w komisjach Polskiej Akademii Nauk, stowarzyszeń naukowych i
ekspertów w dziedzinie innowacyjności gospodarki, eksperymentowania i działalności produkcyjnej w zakresie urządzeń badawczych i specjalnych urządzeń technologicznych.
Ważnym element aktywności naukowej stanowią badania systemowe obejmujące m.in.: mechanizmy i struktury transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego.
Statutowe obszary działalności badawczej Instytutu obejmują badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz technologie wytwarzania w następujących kierunkach: modelowanie mechanizmów i  struktur transformacji wiedzy i  transferu technologii do gospodarki, prognozowanie rozwoju mechanizmów i struktur innowacyjnych; inżynieria systemów, tribologia, inżynieria warstwy wierzchniej, mechatronika, technologie proekologiczne, informatyka, diagnostyka, metrologia oraz ustawiczna edukacja zawodowa. Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki tworzą Zakład Badań Edukacji Zawodowej i Zakład Kształcenia Ustawicznego, które prowadzą: badania rozwoju zawodowego, kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki, rozwiązują metodologiczne problemy budowy zintegrowanego, wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej. Ośrodek opracowuje diagnozy i ekspertyzy dla administracji państwowej oraz instytucji międzynarodowych. Na bazie prowadzonych badań powstały kolejne generacje standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla rynku pracy, modułowe programy kształcenia zawodowego oraz elektroniczne pakiety edukacyjne dla szkolnictwa zawodowego w Polsce. Ośrodek bierze bardzo aktywny udział w międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której realizowanych jest kilkadziesiąt projektów i programów.
Zakład Badań Edukacji Zawodowej specjalizuje się w działalności naukowo-badawczej, projektowej oraz wdrożeniowej w obszarze pedagogiki pracy z 
ukierunkowaniem na wspomaganie metodyczne i transfer wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii edukacji zawodowej.
Profil działalności Zakładu obejmuje:
• rozwój metod badań pedagogiki pracy, w tym badania zawodoznawcze, badaniaporównawcze europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, diagnozowanie i prognozowanie nowych zawodów oraz standaryzacja kompetencji zawodowych dla rynku pracy;
• projektowanie i rozwój technologii kształcenia modułowego, w tym metod konstruowania, realizacji ewaluacji programów nauczania oraz innowacyjnych materiałów dydaktycznych wspomagających edukację specjalistów sektora zaawansowanych technologii przemysłowych enerowanych w ITeE – PIB;
• doskonalenie kadry dydaktycznej oraz metod zapewniania jakości usług edukacyjnych w ramach Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego, w tym akredytacja instytucji, ofert programowych oraz certyfikacja trenerów.

Słowacja

TREXIMA Bratysława posiada doświadczenie w opracowywaniu systemów internetowych finansowanych przez Ministerstwo Pracy, Polityki połecznej i Rodziny Republiki Słowacji oraz koordynowanych przez Centralne Biuro ds. Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny.
Z systemów korzystają różni interesariusze rynku pracy, szczególnie osoby poszukujące zatrudnienia, kadra publicznej służby zatrudnienia, racownicy, doradcy zawodowi w szkołach.
TREXIMA Bratysława wdraża Zintegrowany System Rynku Pracy zawierający profile zawodowe wszystkich zawodów występujących na słowackim rynku pracy, jak również narzędzia doradcze przydatne w znalezieniu pracy odpowiadającej wykształceniu, doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom użytkownika strony.
TREXIMA Bratysława posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zatwierdzony zgodnie z normą ISO 9001: 2008.

Głównym celem organizacji Teamwork for a better future (Stowarzyszenie obywatelskie na rzecz lepszej przyszłości –  Veľký Meder Civil Association (CA) jest promocja i rozwijanie działań oraz wsparcie aktywnego uczestnictwa obywateli na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych obszarach życia społecznego, a szczególnie w obszarach: 
a) działań w zakresie edukacji, uczenia się przez całe życie i zajęć pozalekcyjnych poprzez promocję edukacji i tworzenie możliwości dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i grup marginalnych, a także nowoczesnych technologii komunikacyjnych (Internet, Skype, Facebook).
b) rozwoju odpowiedzialności społecznej w formie romocji komunikacji i dialogu pomiędzy osobami i różnymi branżami
c) tworzenia świadomości prawnej poprzez promocję świadomości praw i obowiązków społecznych, świadczenia sług administracyjnych i doradczych dla osób i grup marginalnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
d) ponownej integracji osób poszukujących zatrudnienia z rynkiem pracy, koncentrując się na grupach znajdujących w niekorzystnej sytuacji poprzez wdrożenie działań informacyjnych i doradczych oraz profesjonalnego doradztwa, międzynarodowej instytucjonalnej wymiany informacji o rynku pracy i dobrych praktykach.
Założyciele organizacji mają wieloletnie doświadczenie w doradztwie zawodowym i partnerstwach międzynarodowych.

Wielka Brytania

VRC Ltd. to specjalistyczna firma konsultingowa działająca w obszarze szkoleń zawodowych i zatrudnienia.
W jej ofercie znajdują się badania, rozwój i szkolenie pracowników, projektowanie programów oraz analiza polityki w celu obsługi dostawców w sektorze państwowym, prywatnym i pozarządowym.
Do klientów i współpracowników firmy przy projektach należy estońskie Ministerstwo Polityki Społecznej i Rada ds. Ubezpieczenia od Utraty Pracy, brytyjski Departament Pracy i Świadczeń Emerytalnych, największy wspierany dostawca zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, brytyjska jednostka ESF, AIG Medical and Rehabilitation Ltd i słoweński Uniwersytecki Instytut Badań nad Rehabilitacją URI-Soca, międzynarodowy ubezpieczyciel Swiss Re oraz Fachhochschule Mittelstands – poprzez wykonanie zadania oparcowania  programu nauczania.
VRC ma doświadczenie w obszarze programów szkoleniowych realizowanych on-line oraz kursów face -to face dla doradców zawodowych.
VRC Ltd działa jako sieć doradców realizujących projekty związane z ich doświadczeniem specjalistycznym, w tym ekspertów ds. szkoleń zawodowych, specjalistów ds. HR oraz psychologów pracy i terapeutów zajęciowych.
VRC było organizacją wiodącą podczas opracowywania i certyfikacji Europejskiego Świadectwa Doradcy ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych i nadal realizuje szkolenia face-to-face i na odległość w ramach tego zawodu.
Doświadczenie VRC w nauczaniu na odległość oraz materiały z tego obszaru  uczenia się zostaną udostępnione w ramach niniejszego projektu.