en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk

Projektové stretnutia

 1. Úvodné stretnutie, Bratislava, SR
  Október 2014

  Prvé nadnárodné stretnutie sa uskutočnilo 28. - 29. októbra 2014 v Bratislave. Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovať nasledovné oblasti:
  - Predstavenie partnerských inštitúcií
  - Prehľad a plán aktivít, podrobný popis intelektuálnych výstupov a rozdelenie úloh
  - Diseminačný plán
  - Plán riadenia projektu (komunikácia, riadenie rizík)
  - Plán kvality projektu
  - Finančné riadenie a rozpočet projektu
 2. Projektové stretnutie, Nikózia, Cyprus
  Apríl 2015

  Druhé nadnárodné stretnutie sa uskutočnilo v Nikózii na Cypre v dňoch 16. - 17. apríla 2015. Počas stretnutia boli partneri informovaní o priebežnom stave jednotlivých aktivít. Partneri prediskutovali diseminačný plán, plán rizík, finančný manažment a plán kontroly kvality. Hlavným zámerom projektového stretnutia boli prezentácie jednotlivých partnerov o stave testovacích školení, plánovanie a rozvoj učebných osnov, ako aj koordinácia postupov vyhodnotenia testovacích školení a diskusia o prípadných problémoch s tým súvisiacich. Partneri tiež diskutovali o možnostiach publikovania intelektuálneho výstupu 1 (Čo funguje v kariérovom poradenstve). Pozornosť sa venovala aj e-learningovej platforme a implementácii IT prvkov do tréningu.
 3. Projektové stretnutie, Radom, Poľsko
  November 2015

  Tretie nadnárodné stretnutie sa uskutočnilo 5. - 6. novembra 2015 v poľskom Radome. Zameraním stretnutia bola diskusia o nasledujúcich otázkach:
  - Dokončenie a publikácia výskumného dokumentu
  - Vyhodnotenie prvých testovacích školení
  - Príprava druhých testovacích školení
  - Pripomienky k učebným osnovám
  - e-learningová platforma - obsah a technické riešenie
  - Aktualizácia činností súvisiacich s projektovým riadením - výstupy projektu, register rizík, finančný manažment, priebežná správa
 4. Projektové stretnutie, Szombathely, Maďarsko
  Apríl 2016

  Nadnárodné stretnutie v meste Szombathely v Maďarsku (21.-22. apríl 2016) bolo zamerané na tieto témy:
  - Druhé testovacie školenia
  - Vyhodnotenie a hodnotiace postupy pre testovacie školenia
  - e-learningová platforma - obsah a technické riešenie
  - Aktualizácia činností súvisiacich s projektovým riadením - výstupy projektu, denník rizík, finančný manažment, priebežná správa
 5. Projektové stretnutie, Exeter, Veľká Británia
  Február 2017

  Piate projektové stretnutie sa konalo 2. - 3. februára 2017 v Exeteri, Veľká Británia. Hlavné témy prediskutované počas stretnutia boli:
  - výsledky hodnotenia skúšobných školení a spätná väzba od študentov
  - e-learningová platforma - obsahové plnenie
  - manuál kvality - akreditácia
  - projektová príručka
  - činnosti súvisiace s projektovým riadením (diseminácia, denník rizík, finančný manažment)