en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk

Súčasné aktivity podporujúce zamestnanosť v mnohých krajinách EÚ sú nedostatočné. Výdavky na aktívnu politiku trhu práce vo východnej Európe sú v porovnaní s ostatnými krajinami nízke. V mnohých krajinách programy nezvyšujú zamestnateľnosť účastníkov. Nevýhoda na trhu práce je pretrvávajúca. Znevýhodnené skupiny si počas recesie vedú horšie ako iné a ľudia zostávajú viac nezamestnaní aj inokedy. Súčasné prístupy na úrovni jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc, sú neúčinné.
 
Uznesenie Rady z novembra 2008 poznamenalo, že "členské štáty by mali zvážiť:
- zahrnutie aktivít, ktoré podporujú rozvoj zručností pre riadenie kariéry,
- prípravu učiteľov a trenérov, ktorí by dokázali tieto činnosti vyučovať,
- uľahčenie prístupu k informáciám o potrebe zručností,
- rozvoj zručností pre riadenie kariéry,
- ustanovenie poradenstva ako jedného z cieľov škôl, poskytovateľov OVP a vysokoškolského vzdelávania,
- integráciu do pracovného života." 

Existuje veľký a rastúci počet vedeckých dôkazov z celého sveta, ktoré sa týkajú spôsobov poradenstva, ktoré sú najefektívnejšie pri pomoci ľuďom pri výbere a úspešnosti vhodnej kariéry. Mnoho ľudí v školách, vysokých školách, organizáciách a mimovládnych organizáciách pre znevýhodnené skupiny má zodpovednosť alebo pomáha znevýhodneným ľuďom pri prechode do práce, avšak majú nedostatočné, prípadne žiadne vzdelanie v kariérovom poradenstve.

Cieľom projektu je preto preskúmať dôkazy, aplikovať vedecky overené metódy, spolupracovať s poskytovateľmi odborného vzdelávania (školy, vysoké školy, mimovládne organizácie, služby poskytovateľov sociálnych služieb) s cieľom vytvoriť efektívne využiteľné spôsoby na zlepšenie služieb, - vytvoriť, otestovať, aplikovať a rozširovať školenia, ktoré zvýšia výkonnosť kariérnych poradcov, zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy s cieľmi v oblasti zamestnanosti, sprístupniť školenie on-line na pracoviskách v modulárnej forme, vypracovať príručku, ktorá pomôže organizáciám aplikovať metódy, ktoré vychádzajú z overených prístupov, vrátane usmernení o odbornej príprave, zavedení, sebahodnotení a využívaní zručností a aktivít, ktoré v organizáciách majú opodstatnenie, publikovať príručku zručností v kariérovom poradenstve, ktorá vychádza zo zistení projektu a sprístupniť zdroje ako otvorené dištančné vzdelávanie.

Šesť partnerov z piatich krajín bude testovať svoje produkty v dvoch fázach s približne 150 účastníkmi / používateľmi. Ich skúsenosti budú základom pre to, aby vznikli použiteľné a dostupné produkty, ktoré pomôžu rozvíjať zručnosti na pracovisku a vhodne doplnia existujúce postupy a kvalifikácie.

Naším cieľom je zlepšiť služby pre znevýhodnených absolventov  OVP a absolventov škôl a to prostredníctvom posilnenia ich postavenia na trhu práce cez efektívnejšie poradenstvo a poradenské zručnosti, ktoré rozvinú ich prierezové zručnosti podporujúce zamestnateľnosť. V rámci projektu chceme vytvoriť súbor nástrojov pre školiteľov OVP, trenérov a poradcov na základe overených postupov a príkladov, ktoré pomôžu pri poradenstve zameranom na vstup na trh práce a ktoré by bolo možné využiť aj ako materiály dištančného vzdelávania aplikovateľné v rôznych podmienkach a prostredníctvom rôznych médií ako otvorené vzdelávacie zdroje.